H.G.I. Adviesbureau Geluid
Haaglanden geluidsadvies

HGI doet geluidsonderzoeken bij bouwprojecten, horeca, werkplaatsen zoals machinale houtbewerking, metaalbewerking en bij vele soorten MKB bedrijven.

Voor gemeenten controleren wij de geluidsvoorschriften bij evenementen. De regelgeving is hier vaak gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Daarnaast worden in opdracht van gemeenten geluidsmetingen verricht bij diverse geluidveroorzakende activiteiten en geluidsbronnen.

Ook in de particuliere sector, zoals VVE’s , geven wij adviezen over de verbetering van de akoestische situatie. Dat kan betrekking hebben op zowel luchtgeluid als contactgeluid.

HGI is in 1979 in den Haag opgericht. In de tussentijd weten klanten in heel Nederland ons te vinden.

Bij horeca, sport- en recreatie inrichtingen, alsmede bij werkplaatsen heeft het geluidsonderzoek meestal betrekking op de regelgeving van de Wet milieubeheer, zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw hebben meestal betrekking op de regelgeving van het Bouwbesluit, zoals het bepalen van de geluidsisolatie van scheidingsconstructies tussen verblijfsruimten en van uitwendige scheidingsconstructies.

Naast geluidsadvies helpen wij ook bij de milieu-meldingen voor uw bedrijf volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Door de kleine organisatie kunnen wij snel en tegen concurrerende prijzen inspelen op de wensen van de opdrachtgevers en is er een persoonlijk en vertrouwd contact.

Bent u nieuwsgierig naar ons? Kijk dan verder op onze website of neem contact op met Lodewijk Koenraads.

 

HGI ADVIESBUREAU GELUID

HAAGLANDEN GELUIDADVIES

Leyweg 61C   2545 CC  Den Haag

Telefoon 06-53 95 04 09

E-mail: hgi@live.nl 

 

Met vriendelijke groeten,

Lodewijk Koenraads

 

  

HGI heeft een werkwijze die in de praktijk is geboren en tot doel heeft om onze opdrachtgevers vooraf van voldoende informatie te voorzien, zodat weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen.

Wij spreken van te voren een vaste prijs af. Dus geen verrassingen achteraf.

Door onze ervaring en werkwijze kunnen wij concurrerende prijzen aanbieden.

Overleg met een bouw-of installatiebedrijf om een optimaal eindresultaat te kunnen bereiken behoort tot onze service. 

De kosten voor een geluidsrapport worden in hoofdzaak bepaald door het aantal meetlocaties, installaties, en overdrachtsberekeningen, maar ook door de rapportage. Moet er een uitgebreid advies worden gegeven of is het voldoende dat de huidige situatie in kaart moet worden gebracht.

Het verkennend onderzoek.

Bij horeca, sport en recreatie inrichtingen alsmede bij werkplaatsen doen wij eerst een verkennend onderzoek. Dit is geheel vrijblijvend en er zijn geen verplichtingen aan verbonden.

Tijdens het verkennend onderzoek worden de wensen, de problemen, de mogelijkheden en de onmogelijkheden “open en eerlijk” besproken.

Hier komt hier onder andere aan de orde:

 • Wat is het probleem?;  
 • Wat is de gewenste bedrijfssituatie?;
 • Aan welke eisen moet worden voldaan?;
 • Wat zijn de technische (bouwkundige) beperkingen?;
 • Welke financiële ruimte is er om maatregelen te nemen?;
 • Hoe uitgebreid moet de rapportage worden?;
 • Wat gaat een geluidsrapport kosten?.

Bij projecten op bouwlocaties is er niet echt een verkennend onderzoek. De opdrachtgever weet meestal precies wat hij of zij wil en de eisen zijn bij hem of haar bekend. Ook hier worden de wensen besproken waarna gezamenlijk een meetplan wordt opgesteld.

Het geluidsonderzoek

HGI doet een geluidsonderzoek dat voldoet aan de eisen die door de gemeente of de milieudienst wordt gesteld.

In de meeste gevallen worden geluidsmetingen uitgevoerd op locatie, bij de geluidsbronnen alsmede in- en bij geluidsgevoelige objecten, zoals onder andere woningen.

Indien het object alleen op de tekentafel bestaat of als rechtstreekse metingen niet mogelijk is, worden met een akoestisch rekenmodel overdrachtsberekeningen gemaakt.

Direct na een geluidsonderzoek wordt de eerste indruk van de resultaten met de opdrachtgever besproken. In eenvoudige situaties kan soms al direct een antwoord worden gegeven op de meest urgente vragen, zoals:

 • Wat is momenteel mogelijk?;
 • Aan welke verbeteringen moet worden gedacht?

Het geluidsrapport

HGI geeft in het geluidsrapport aan wat de resultaten van het onderzoek zijn en of wordt voldaan aan de gestelde geluidsvoorschriften.

In rapportages op grond van het Bouwbesluit wordt aangegeven of aan de geluidsvoorwaarden wordt voldaan. Zo mogelijk worden zwakke onderdelen van de constructies vermeld.

Als de rapportage bedoeld is als onderdeel van een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer moet worden aangegeven hoe aan de geluidsvoorschriften kan worden voldaan. Dit kunnen beperkende maatregelen zijn of maatregelen waardoor meer mogelijk is.

Bij muziek wordt vermeld wat in de inrichting maximaal toelaatbaar is.

 Als de rapportage bedoeld is als een akoestische check, bijvoorbeeld voordat tot aankoop of huur van een pand wordt overgegaan of bij het lokaliseren van geluidlekken, wordt meestal alleen het wettelijk kader, de meetresultaten en de conclusie gevraagd.

Tijdens het verkennend onderzoek zijn met de opdrachtgever afspraken gemaakt over de inhoud van het rapport.

 

HGI kan een akoestische check doen voordat u tot huur- of aankoop van een bedrijfspand overgaat. U weet dan vooraf of  het pand aan uw akoestische wensen voldoet.

Bel eens met Lodewijk Koenraads telefoon: 06-53950409 

  

Wat is het doel van het geluidsrapport?

In het kader van het Bouwbesluit moet vaak een akoestisch rapport worden getoond, waaruit blijkt dat het bouwplan c.q de constructie en/of uitwendige gescheidingsconstructie (gevel) voldoet aan de geluidseisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld.

Bij bedrijven moet vaak worden aangetoond dat de exploitatie kan voldoen aan de geluidsvoorschriften op grond van de Wet milieubeheer. Meestal het Activiteitenbesluit milieubeheer.

In artikel 1.11 lid 7 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt het doel van een akoestisch onderzoek (bij een melding) weergegeven:

"Uit het rapport van een akoestisch onderzoek blijkt op grond van verrichte geluidsmetingen of geluidsberekeningen of aan de geluidsvoorschriften kan worden voldaan. In het rapport wordt aangegeven welke voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de in de eerste volzin bedoelde waarden worden overschreden."

In dit artikel wordt het gewenste/noodzakelijke geluidniveau binnen de inrichting als uitgangspunt genomen en zijn de resultaten van het akoestische onderzoek gericht op de te treffen voorzieningen. Dit kunnen voorzieningen aan machines en installaties zijn, maar ook voorzieningen aan de bouwkundige schil. Denk daarbij aan werkplaatsen met machines.

Bij horecabedrijven betreft het veelal bouwkundige aanpassingen aan de bouwkundige schil zodat de geluidsisolatie wordt verhoogd.

Als bouwkundige aanpassingen, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk is, richt het akoestisch onderzoek zich bij  horecabedrijven op het maximaal toelaatbare muziekniveau dat binnen het horecapand mag heersen om aan de grenswaarden te voldoen. 

Als een akoestisch rapport wordt verplicht, moeten alle geluidsbronnen in kaart worden gebracht en worden beoordeeld. Denk aan koelinstallaties, ventilatoren, machines en laad- en losactiviteiten.

Bij de beoordeling moet zo nodig worden aangegeven op welke wijze de geluidsproductie of de geluidsoverdracht kan worden beperkt.


 

 Horeca

Geluidshinder is een belangrijk en omvangrijk probleem. De horeca neemt daarbij een speciale plaats in, aangezien horecabedrijven vaak nabij woningen liggen.

Horeca staat voor gezelligheid, even praten aan de bar, muziekje, buiten een sigarettje roken, lachen met vrienden en vriendinnen, afscheid nemen na sluitingstijd.

Omwonenden ervaren dat echter anders. Continu gedreun van muziek, gegil op straat en altijd rokende en telefonerende mensen voor de deur en na sluitingstijd luid afscheid nemen met toeterende auto's.

Gemeenten en milieudiensten (Omgevigsdiensten) controleren daarom steeds meer op overlast door de horeca.

De toelaatbare muziekniveaus in horecapanden wordt voor een groot deel bepaald door enerzijds de geluidsisolatie van de wanden, gevels en plafonds en anderzijds door het aanwezige muziekspectrum. Zo zal een bouwconstructie Popmuziek beter isoleren dan House muziek.

Daarnaast zijn er beperkingen door overheidsregels zoals milieuregels en gemeentelijke bestemmingsplannen.

De inrichting van een horecabedrijf is vaak alleen gericht op de sfeer in het bedrijf. De geluidsvoorschriften zijn echter gericht op de omgeving buiten het bedrijf.


De fabel van de eierrekjes

Door eierrekjes tegen de wanden en het plafond te plakken kan inderdaad een lager muziekniveau in de ruimte optreden. Een lager muziekniveau had ook kunnen worden bereikt door de volumeregelaar terug te draaien en dat willen we juist niet.

Dat een hoger muziekniveau toelaatbaar is als je eierrekjes tegen de wanden en het plafond plakt is dan ook een fabel.

Het zelfde effect zie je ook bij systeemplafonds van geperste mineraalwol platen in een aluminium of kunststof raamwerk.

Om een hoger muziekniveau mogelijk te maken moet het geluid worden tegen gehouden (isoleren). 

Er moet een geheel gesloten constructie worden gemaakt. Er mogen daabij nooit verzonken verlichtingsarmaturen worden toegepast, want dat zijn geluidlekken.

 

HGI kan de geluidsisolatie van uw bedrijfspand bepalen en voorzieningen adviseren zodat een hoger muziekniveau mogelijk is.

 

Tip:

 Vraag vooraf bij de gemeente, milieudienst of Omgevingsdienst of er beperkingen of Maatwerkvoorschriften zijn opgelegd. Denk aan maximale muziekniveaus en gebruik geluidsbegrenzer.

Dit kan vervelende verrassingen voorkomen.


 

 Muziekniveaus in de horeca

Welk geluidsniveau treedt in een horecabedrijf op? Deze vaak gestelde vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Een en ander is sterk afhankelijk van het soort bedrijf. In een restaurant is meestal minder luide muziek gewenst dan in een jongerencafé of discotheek.

Dit is omschreven in de Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven van de Nederlandse Stichting Geluidshinder van maart 2015. De richtlijn presenteert vijf muziekspectra, waarmee muziekgeluid in overeenstemming wordt gebracht met de huidige voorkomende muzieksoorten en exploitatievormen. De vijf spectra zijn bedoeld voor de meest voorkomende situaties in reguliere horecabedrijven waar muziek een onderdeel vormt van de bedrijfsvoering. 

Gemeenten en milieudiensten verlangen dat deze Richtlijn bij de beoordeling en berekeningen gebruikt wordt. 

In tabel 1 van de richtlijn worden de exploitatievormen onderscheiden. De weergegeven waarden betreffen de gemiddelde geluidsniveaus in het publieksveld. 

       Tabel 1: Muziekspectra en geluidsniveau in horecabedrijven

 

In tabel 2 zijn de correctiewaarden van de vijf muziekspectra weergegeven.

 De correctiewaarden moeten van het totaal niveau in dB(A) worden afgetrokken om het juiste octaafbandspectrum te krijgen voor de specifieke bedrijfsvoering.

         Tabel 2: Correctiewaarden muziekspectra


 Natuurlijk kunt u ook zelf wat doen.

Toezicht op straat kan veel overlast voorkomen. Laat het publiek rekening houden met de buren. Behandel klagende buren respectvol. Als buren niet serieus genomen worden, bellen ze vroeger of later de politie of de gemeente.

Ook muziekoverlast kan worden beperkt. Neem meerdere kleine speakerboxen met een lager vermogen en HOUD DE RAMEN EN BUITENDEUREN GESLOTEN.

Bij de beoordeling van een bedrijf, dus ook een horecabedrijf, moeten alle geluidsbronnen worden geïnventariseerd en meegewogen. Denk aan afzuiginstallaties, de keukenafzuiging en koelinstallaties.

 

Terrassen

Heeft u een terras aan de openbare weg, is er geen vaste overdekking en is dit terras niet verwarmt, dan wordt het stemgeluid van de bezoekers niet meegenomen in de beoordeling.

MAAR !!!

heeft het terras wel een vaste overdekking of is het terras verwarmt, dan moet het stemgeluid van de bezoekers wel worden beoordeeld. Dit moet ook als het terras op een binnenterrein is gelegen (bijvoorbeeld een achtertuin).

HGI kan een korte bedrijfscheck doen en uw muziekniveau bepalen.

Bel eens  met Lodewijk Koenraads, telefoon 06-53 95 04 09.


Wilt u meer weten over Activiteitenbesluit Horeca

 Voor bijna alle horecabedrijven geldt het Activiteitenbesluit. Dit informatieblad informeert horecaondernemers over de milieuregels op het gebied van geluid, vetlozingen, geur, energie, opslag van koolzuur en afvalstoffen.

Klik op onderstaande link. 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/branches-0/horeca/?PDF=true

 

 Horeca: inrichtingseisen

Volgens het besluit inrichtings eisen Drank- en Horecawet moet aan een aantal technische eisen worden voldaan.

De eisen m.b.t. oppervlakte, hoogte en ventilatie gelden voor ELKE horecalokaliteit. Aan elkaar grenzende ruimten worden als één lokaliteit beschouwd, indien zij,  verbonden zijn door een permanente wandopening met een hoogte van ten minste 2.20 m van de vloer af gemeten en een breedte van ten minste tweederde van de scheidingswand met een minimum van 2.40 m.

De volgende punten worden nog extra toegelicht.

Oppervlakte: ten minste één lokaliteit moet minimaal 35 mgroot zijn.

Hoogte: minimaal 2.40 meter, gemeten vanaf de grond.

                                 Denk er aan!!

      Als u balken onder het plafond heeft, waarvan de                 onderzijde lager is dan 2.40 m, vraag dan aan de                             gemeente hoe zij hiermee omgaan.


 

Op dit moment is het niet langer mogelijk om ontheffing van de inrichtingseisen te verkrijgen (behalve als het pand een monument is), waar dat in vroegere edities van de Drank- en Horecawet nog wel tot de mogelijkheden behoorde. Misschien keert de mogelijkheid van het verlenen van ontheffing weer terug in een nieuwe versie van de Drank- en Horecawet, waaraan thans door de Minister gewerkt wordt.

Om te voorkomen dat een toiletruimte rechtstreeks toegankelijk is vanuit de lokaliteit, moet een portaal aanwezig zijn. Voor de urinoirs mogen ook “klapdeuren” worden gebruikt.

Een andere zeer belangrijke eis is de aanwezigheid van een (mechanische) ventilator die de lucht ververst en die op de buitenlucht moet zijn aangesloten.

Voor de mechanische ventilatie moet worden gekeken naar het vermogen van de ventilator om te kunnen bepalen of aan de eisen m.b.t. luchtverversing wordt voldaan. Het vermogen staat meestal op het typeplaatje van de ventilator aangeduid als m3/uur.

Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet heeft een formule die in de praktijk lastig is om te gebruiken.

In de praktijk wordt er vaak van uitgegaan dat deze ventilator per uur 6 keer de ruimte van een lokaliteit moet voorzien van lucht van buitenaf. Dat is makkelijker rekenen.

De mechanische ventilatie is vaak een probleem in horecabedrijven. Veel bedrijven maken gebruik van een luchtverversingsapparaat met een filtersysteem. Vaak is dat een koolstoffilter. Het apparaat dat aan het plafond hangt, zuigt de lucht uit de ruimte aan. Het wordt gefilterd in de kast met koolstof en daarna weer in dezelfde ruimte uitgeblazen. Dit is niet toegestaan als ventilatie.

Het is belangrijk dat de lucht van buitenaf wordt aangezogen. Een dergelijke kast mag wel worden gebruikt voor het wegnemen van geur, rook e.d. maar kan niet in de plaats van een ventilator komen die op de buitenlucht is aangesloten.

Een in de praktijk terugkerend probleem is dat de ventilatie voor de luchtverversing vaak een (open) geluidbron wordt. Dit kan leiden tot overschrijding van geluidnormen en natuurlijk tot klachten. Om geluidproblemen te voorkomen wordt vaak gebruik gemaakt van een suskast maar er zijn ook ventilatoren in de handel die zelf al zijn voorzien van een geluiddempende omkasting (zie foto). Als u de ventilatie gaat aanpassen, aanbrengen of vernieuwen, houd daar dan rekening mee.

HGI kan u adviseren voordat u een verkeerde investering doet.Geluidgedempte ventilatorbox.


 

 

  


Rechtstreekse geluidsafstraling naar woningen. Het dak kan mee resoneren door te weinig massa.


Koelinstallaties

Koelinstallaties kunnen een bron van overlast zijn, omdat deze continu moeten werken.

In de eerste plaats moeten koelinstallaties regelmatig worden onderhouden door een koelinstallateur. Rammelende en piepende installaties veroorzaken vaak overlast, die bij regelmatig en deskundig onderhoud niet zullen optreden.

Buiten opgestelde koelinstallaties, in de nabijheid van woningen, moeten vaak in een geluiddempende omkasting worden geplaatst.

Lucht toevoer- en luchtafvoer openingen moeten dan worden voorzien van speciale geluiddempende roosters of coulissendempers. 

Er moeten altijd voldoende koelopeningen aanwezig zijn. Koelopeningen zijn echter weer geluidslekken. Geluidslekken vragen om geluiddemping en deze vergroten weer de luchtweerstand. Daarom kan weer een extra ventilator noodzakelijk zijn, die weer extra geluid maakt.

Kortom: Een goed ontwerp is onontbeerlijk voor voldoende koeling en een goede geluiddemping.

Alvorens het zinvol is om een geluiddempende omkasting aan te brengen moeten installaties eerst door een (STEK gecerificeerde) koelinstallateur worden nagekeken.

Overigens mogen installaties met koelmiddelen uitsluitend door een STEK erkend koelinstallateur worden onderhouden.

Zie hiervoor de Stekcheck:

https://www.stek.nl/voor-koelinstallatiegebruikers/stekcheck

 • Gillende en piepende ventilatoren moeten worden gerepareerd.
 • Het mee resoneren van omkastingen en ventilatieroosters moet worden verholpen.
 • Koelinstallaties moeten zijn opgesteld op trillingsdempers en geheel vrij staan van de omliggende (bouw)constructies.
 • Als een koelinstallatie op een houten constructie (dak) staat, dan moet het meeresoneren van het dak worden voorkomen door de installatie te plaatsen op een zware ondergrond. Bij kleinere koelinstallaties voldoet het vaak om iedere hoek van de installatie te plaatsen op een dubbele laag betontegels van 60x60x6 cm.
 • Om te voorkomen dat een (bouw) constructie de trillingen doorgeeft, mogen koelleidingen alleen met speciale trillingdempende beugels aan de (bouw)constructie worden bevestigd.
 • Ook leidingen die door (bouw)constructies worden gevoerd, moeten geheel vrij liggen. Dit kan worden gerealiseerd door de leidingen in de doorvoer te bekleden met bijvoorbeeld mineraalwol isolatieschalen.
 • De koelinstallatuer dient te berekenen of compensatoren noodzakelijk zijn om de thermische lengteverandering van de leidingen op te kunnen vangen.

De ervaring heeft ons geleerd dat als vorenstaande maatregelen in acht worden genomen, de geluidsoverlast vaak is verholpen.

HGI kan daarna geluidsmetingen verrichten om te bepalen of alsnog een geluiddempende voorziening, zoals een omkasting, moet worden aangebracht.


           

  Trillingdempende ophangbeugel koelleidingen

  Zijn voor een paar euro te koop bij Hornbach.


 
Pijpisolatie voor muurdoorvoer Rockwool 810

 

 

 

 

Afvoer kook- en bakdampen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                    Op de foto: Afzuiging keuken te laag

Voor professionele keukens geldt een landelijke norm voor het reduceren van geuroverlast. De afvoer van de kookdampen moet 2 meter boven het hoogste punt uitgeblazen moet worden. Dit hoogste punt wordt bepaald in een straal van 25 meter om het emissiepunt (= uitblaaskanaal). Is dit niet mogelijk dan zal een ontgeuringsinstallatie moeten worden toegepast. Vaak wordt voor het het ontgeuren actief kool toegepast.

De afvoer van deze afzuiginstallaties en/of ontgeuringsinstallaties kunnen geluidsoverlast veroorzaken en moeten daarom bij de opstelling van een akoestische rapportage worden meegenomen. 

Deze geluidsoverlast wordt meestal veroorzaakt door de geluidsafstraling van de afvoerbuis, door het motorgeluid van de ventilator en/of door de afvoeropening van een ontgeuringsinstallatie.

Terugbrengen van de luchtsnelheid en omkasten van de ventilator kan hier vaak een oplossing bieden.

De luchtsnelheid van een keuken kan echter niet zomaar worden verlaagd. Afhankelijk van de werkzaamheden in de keuken kan een ventilatievoud van 8 tot 20 maal noodzakelijk zijn.

Uw keukeninstallateur weet hier meer over. 

Vette ventilatoren kunnen in onbalans raken en geluidsoverlast veroorzaken. 

Ontstaat er brand in de keuken, dan kan vetaanslag in het afvoerkanaal bijdragen aan het verspreiden van de brand. Om dit alles te voorkomen of te beperken, moet u afvoerkanalen periodiek laten schoonmaken. Bij schade letten verzekeringsmaatschappijen hier op. 

 

Tip:

Afzuiginstallaties voor bak- en kookdampen moeten

 2 meter boven de binnen 25 meter gelegen hoogste dakpunt uitkomen.

Dus niet zoals op de foto.

Vraag hiervoor altijd van te voren bij de gemeente een bouwvergunning aan.

 

   


 


Meldingsplicht Activiteitenbesluit milieubeheer

De meeste bedrijven en instellingen vallen onder algemene regels, die in heel Nederland gelijk zijn. Deze algemene regels staan in het Besluit Algemene regels voor inrichtingen Milieubeheer of kort “Activiteitenbesluit” genoemd.

Als een bedrijf wordt gestart of veranderd moet een milieumelding worden gedaan bij de lokale overheid. Dit is wat anders als een aanvraag om een exploitatievergunning e.d.

Slechts voor enkele bedrijven met een grote milieubelasting is er nog een vergunningplicht.

Melden voor het Activiteitenbesluit (een zogenaamde milieumelding) moet altijd via de website:

www.aimonline.nl

De melding komt dan automatisch terecht bij de afdeling van de gemeente of de milieudienst die hier over gaat. Tijdens de melding weet u al of een akoestisch rapport een verplicht onderdeel van de melding is.

 

HGI kan u helpen bij de milieumelding voor het Activiteitenbesluit. Bel eens met Lodewijk Koenraads, telefoon 06-53 95 04 09.

 

Akoestisch rapport

Zoals eerder vermeld moet bij de lokale overheid een milieumelding worden gedaan, als een bedrijf wordt gestart of veranderd.

Met verandering wordt niet alleen bedoeld verbouwen of vergroten, maar ook het plaatsen van meerdere- of grotere (koel)machines of luidere muziek ten gehore brengen.

In sommige gevallen is een akoestich rapport bij een milieumelding verplicht. Zie hiervoor de opsomming onderaan de tekst.

Ook als het aannemelijk is dat geluidsoverlast voor omwonenden kan optreden, kan de gemeente bij een milieumelding een geluidsrapport (akoestisch rapport) eisen.

Voor een bedrijf is het van groot belang om de akoestische eigenschappen van een locatie tijdig en goed in kaart te brengen. Een geluidsonderzoek vooraf geeft de informatie om weloverwogen besluiten te kunnen nemen.

De financiële gevolgen zijn desastreus als na opening van een bedrijf blijkt dat alsnog akoestische voorzieningen moeten worden aangebracht.

De kosten voor het aanbrengen van akoestische voorzieningen achteraf zijn meestal vele malen hoger. Nog maar niet te spreken over investeringsverlies door de sloop van splinternieuwe wanden en plafonds en het omzetverlies door sluiting tijdens het aanbrengen van aanpassingen in constructies of van machines en ventilatoren.

Voorts werken financieringsinstellingen niet erg mee als naderhand om extra financiële ruimte wordt gevraagd.

   

Tip:

Laat voordat u een contract tekent, een

geluidsrapport opstellen.

U weet dan voor een klein bedrag vooraf of

de locatie aan uw wensen voldoet,

of dat eerst grote investeringen noodzakelijk zijn. 


Met een kleine investering vooraf kunt u veel geld besparen en teleurstellingen voorkomen.

HGI kan voor een beperkt bedrag vooraf een eenvoudige geluidsmeting uitvoeren om de akoestische situatie in beeld te brengen. Bel eens met Lodewijk Koenraads, telefoon 06-53 95 04 09.

 

Omgevingsvergunning

Bedrijfslocaties

Een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen wordt ook wel een bouwvergunning genoemd.

Als bij een bouwvergunning ook een melding volgens het Activiteitenbesluit nodig is, moet deze melding gelijktijdig worden gedaan met de aanvraag om een bouwvergunning.

Ook de aanvraag om een kapvergunning, sloopvergunning of een inrijdvergunning moet gelijktijdig worden gedaan met de aanvraag om een bouwvergunning.

Voor al deze onderdelen wordt één vergunning aangevraagd. Een zogenaamde Omgevingsvergunning.

Een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd via de website https://www.omgevingsloket.nl

Ook hier geldt dat als geluidsoverlast voor omwonenden kan optreden, een geluidsrapport (akoestisch rapport) kan worden geeist.

 

Woningbouw

Ook voor woningbouw kan een akoestisch rapport verplicht zijn. Deze heeft dan meestal betrekking op het bepalen van de geluidsisolatie tussen verblijfsruimten en/of op de geluidsisolatie van de gevel. Deze geluidsisolatie wordt dan getoetst aan de geluids eisen van het Bouwbesluit.

Tevens kan een akoestisch rapport noodzakelijk zijn om bouwwerkzaamheden te toetsen aan de geluidseisen van het Bouwbesluit (denk aan heiwerkzaamheden).

HGI kan u ook van dienst zijn voor het bepalen van de lucht- en contactgeluidsisolatie tussen verblijfsgebieden van woningen en kantoren en voor het bepalen van de gevelisolatie.


Akoestisch rapport volgens Activiteitenbesluit milieu

- In de volgende gevallen is de inrichtinghouder volgens het Activiteitenbesluit milieu verplicht om bij de melding een akoestisch onderzoek in te dienen:

- Als tussen 19.00 uur en 7.00 uur meer dan vier transportbewegingen plaatsvinden met motorvoertuigen die zwaarder zijn dan 3.500 kilo (incl. laadvermogen) en binnen 50 meter van de bedrijfsgrens geluidsgevoelige objecten aanwezig zijn. Dit geldt niet voor openbare tankstations en horecabedrijven.

- Als, mede op basis van de aard van het bedrijf, aannemelijk is dat in enig vertrek van het bedrijf het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door muziek meer bedraagt dan: 70 dB(A), indien dit vertrek in- of aanpandig is gelegen met geluidsgevoelige gebouwen of 80 dB(A), indien dit vertrek niet in- of aanpandig is gelegen met geluidsgevoelige gebouwen. Of in de buitenlucht of op een open terrein van de inrichting muziek ten gehore zal worden gebracht.

- Als de melding betrekking heeft op één of meer windturbines.

- Als in de buitenlucht overslag in bulk of mechanische bewerking van metalen in de buitenlucht plaatsvindt.

- Als de melding betrekking heeft op zuiveringstechnische werken als bedoeld in categorie 27.3 van onderdeel C, bijlage 1, bij het Besluit omgevingsrecht.

- Als airbags of gordelspanners worden geneutraliseerd door deze te ontsteken.

- Als de melding betrekking heeft op een inrichting voor het vervaardigen van betonmortel of betonwaren voor zover bedoeld in categorie 11.1, onderdeel b van onderdeel C, bijlage 1, bij het Besluit omgevingsrecht.

- Als de melding betrekking heeft op een binnenschietbaan waarvan de afstand tot het dichtstbijzijnde gevoelige object kleiner is dan 50 meter.


Toets Ruimtelijk ordening

Daarnaast kan het noodzakelijk zijn dat een planologische procedure doorlopen moet worden, in verband met nieuwbouw of uitbreiding van een bedrijf.

Als toetsingskader voor de planologische situatie wordt meestal uitgegaan van het toetsingskader geluid zoals omschreven in de VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. Dit toetsingskader is strenger dan op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Wel kan op grond van een bestuurlijk afwegingsproces een hogere geluidsbelasting worden toegelaten. 

De VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering” gaat uit van twee omgevingstyperingen.

Het omgevingstype “rustige woonwijk” en het omgevingstype “gemengd gebied”.

Het omgevingstype “rustige woonwijk” wordt omschreven als een locatie waar uitsluitend sprake is van een woonfunctie met uitsluitend een wegenstructuur ten dienste van het plangebied en geen verstorende invloed van wegverkeer van andere nabij gelegen wegen.

Vergelijkbaar met de rustige woonwijk zijn rustig buitengebied, stiltegebied en natuurgebied. Daarvoor gelden dan ook dezelfde grenswaarden als bij een rustige woonwijk.

Het omgevingstype “gemengd gebied” wordt omschreven als een locatie met een vermenging van de functie wonen met andere gebruiksfuncties zoals o.a. voorzieningen, winkels, horeca, kantoren en bedrijven. Daarnaast worden woongebieden direct gelegen langs hoofdontsluitingswegen aangemerkt als een gemengd gebied.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt dan beoordeeld of ter plaatse van de omliggende woningen sprake kan zijn van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 

 

 


Categorieën